REVISTA

DOCUMENTE DE FONDARE A REVISTEI

„REVISTA MOLDOVENEASCĂ  DE DREPT INTERNAŢIONAL ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE”


 

„Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale„ a fost lansată în anul 2006 ca proiecţie a unui forum ce promovează valorificarea diferitelor opinii, uneori diametral opuse, cu privire la starea actuală a dreptului internaţional şi a relaţiilor internaţionale. Într-o perioadă relativ scurtă, graţie revistei, arta dezbaterilor axate pe diverse probleme ştiinţifico-practice, purtate pe paginile sale, a cunoscut o ascensiune substanţială. De asemenea, publicaţia a reuşit să creeze şi să dezvolte un profil propriu, să devină mai bogată şi variată, abordând o arie tematică ştiinţifico-analitică complexă.
Aceste calificative reflectă un grad înalt de profesionalism şi erudiţie, diferite abordări inovaţionale în elucidarea temelor dificile, prin care atrage atenţia practicienilor cu experienţă, precum şi a tinerilor cercetători.
Actualmente, publicaţia este o revistă de concept despre diferite domenii ale dreptului internaţional, ultimul devenind un centru de atracţie pentru forţele de creaţie, care a obţinut recunoaşterea publicului şi a creat un colectiv larg de autori. Unul din avantajele importante ale revistei îl constituie faptul că oferă tinerilor cercetători oportunitatea de a se manifesta. Doctoranzii şi magiştrii, care abia acumulează experienţă în domeniul cercetărilor ştiinţifice, dar care doresc să se afirme, îşi pot face publice opiniile cu privire la diferite probleme actuale din domeniul relaţiilor internaţionale contemporane şi al dreptului internaţional.
Publicaţia conţine articole ale specialiştilor de vază din republică şi de peste hotare, doctori habilitaţi şi doctori – adepţi ai diferitelor viziuni, care tratează şi se expun activ pe marginea proceselor ce au loc în viaţa politică, economică şi socială a ţării. Spectrul problemelor examinate a devenit extrem de larg. O atenţie sporită este acordată elucidării problemelor teoretico-practice din domeniul dreptului internaţional şi a relaţiilor internaţionale.

Publicaţie periodică ştiinţifico-teoretică şi informaţional-practică

Fondată de:

Asociaţia de Drept Internaţional din Republica Moldova

 Asociaţi (cofondatori):

  • Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
  • Universitatea de Studii Europene din Moldova;
  • Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale din Moldova;
  • Asociaţia pentru Politică Externă şi Cooperare Internaţională din Republica Moldova.

Înregistrată de către Camera Înregistrării de Stat de pe lîngă Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Certificatul nr. MD 000039  din  „04„ august 2009

 Apare din 2006 de 4 ori pe an

ISSN 1857-1999

E-ISSN 2345-1963

REDACTOR-ŞEF:

BURIAN Alexandru, doctor habilitat în drept, profesor universitar;

REDACTOR-ŞEF-ADJUNCT:

CHINDÎBALIUC Oleana, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar

SECRETAR ŞTIINŢIFIC:

CHIRTOACĂ Natalia, doctor în drept, conferenţiar universitar

 

ADRESA NOASTRĂ:

Republica Moldova, mun. Chişinău,
str. Gh. Iablocikin, 2/1, bir. 305, MD 2069.
Tel.  (+373) 691 85 527
Fax: (+373) 22 43 03 05
E-mail:
alexandruburian@mail.ru;
alexandruburian@yahoo.com
http://www.rmdiri.md

Indexul: PM 32028

„Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale” – revistă electronică cu Acces Deschis.

„Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale” este o revistă științifică care publică articole cu acces deschis sub Licența Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY).

CC BY 4.0

 

Toate articolele științifice primite de biroul editorial al revistei în mod obligatoriu sunt supuse recenzării.

Revista folosește recenzarea “double-blind” (recenzentul nu știe cine este autorul articolului, autorul nu știe cine este recenzent).

„REVISTA MOLDOVENEASCĂ DE DREPT INTERNAŢIONAL ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE”

este inclusă în bazele de date internaționale pentru calcularea factorului de impact și indexului de citare:

 ISI (International Scientific Indexing)

Impact Factor – 0.719 (2015); 0.845 (2016)

logo

Erih Plus (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences)

1

WZB (Social Science Research Center Berlin)

images

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

21

SSRN (Social Science Research Network) papers_ssrn_com 2

IBN Instrumentul Bibliometric Naţional

ibn 1

Formulările şi prezentarea materialelor nu reprezintă întotdeauna poziţia  revistei şi nu angajează în nici un fel redacţia. Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor revine în exclusivitate autorilor.

Cerintele privind conditiile de prezentare a manuscriselor

Regulamentul cu privire la recenzarea articolelor stiintifice

Declarație privind etica publicaţiilor ştiinţifice

© Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale.

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

„МОЛДАВСКОГО ЖУРНАЛА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ”


 

Издание «Молдавского журнала международного права и международных отношений» стартовало в 2006 г. как открытая трибуна для различных, подчас диаметрально противоположных точек зрения на современное состояние международного права и международных отношений. За относительно короткий срок своей жизни журнал поднял на большую высоту искусство научно-практических дискуссий, выработал свой профиль, стал более насыщенным и разнообразным, оформил научно-аналитическую тематику, в связи с чем и отличается высоким профессионализмом, эрудицией, инновационными подходами к раскрытию сложных тем, чем привлекает к себе как опытных практиков, так и молодых исследователей.
Сегодня это концептуальный журнал о самых различных сферах международного права, который стал центром притяжения творческих сил и сумел найти своего читателя, сформировав вокруг себя широкий авторский коллектив. Одним из важных достоинств издания является то, что он предоставляет возможность молодым авторам – аспирантам и магистрантам, пока не обладающим большим опытом исследовательской работы, но желающих заявить о себе, высказать свою точку зрения по актуальным вопросам современных международных отношений и международного права.
На страницах нашего журнала публикуются статьи известных молдавских и иностранных специалистов, докторов и кандидатов наук – сторонников разных взглядов, которые активно освещают процессы, происходящие в политической, экономической и социальной жизни страны. Спектр рассматриваемых проблем стал максимально широким. Особое внимание уделяется освещению теоретических и практических вопросов международного права и международных отношений.

Научно-теоретический и информационно-практический периодический журнал

Основанный:

Ассоциацией международного права Республики Молдова

Соучредители:

  • Институт юридических и политических исследований Академии наук Молдовы;
  • Европейский университет Молдовы;
  • Молдавский государственный институт международных отношений;
  • Ассоциация внешней политики и международного сотрудничества Республики Молдова.

Зарегистрирован Государственной Регистрационной Палатой при Министерстве юстиции Республики Молдова
Сертификат № MD 000039 от «4» августа 2009 года

Выходит с 2006 года. Издаётся 4 раза в год

ISSN 1857-1999

E-ISSN 2345-1963

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

БУРИАН Александр, доктор юридических наук, профессор;

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА:

КИНДЫБАЛЮК Оляна, кандидат политических наук, доцент;

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ:

КИРТОАКЭ Наталия, кандидат юридических наук, доцент

 

НАШ АДРЕС:

ул. Г. Яблочкин, 2/1, оф. 305, мун. Кишинёв,
Республика Молдова, MD 2069
Teл.  (+373) 691 85 527
Факс: (+373) 22 43 03 05
E-mail:
alexandruburian@mail.ru
alexandruburian@yahoo.com
http://www.rmdiri.md

Почтовый индекс: РМ 32028

 

„Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale” (“Молдавский журнал международного права и международных отношений”) – электронный журнал открытого доступа.

„Revista  Moldoveneascăde  Drept  Internaţional  şi  Relaţii  Internaţionale” (“Молдавскийжурнал международного права и международных отношений”) является научным журналом, который публикует статьи с открытым доступом под лицензией

Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY).

CC BY 4.0

Все научные статьи, поступившие в редакцию нашего журнала, подлежат обязательному рецензированию.

В журнале используются двустороннее слепое рецензирование (double-blind– рецензент не знает, кто автор статьи, автор статьи не знает, кто рецензент).

„Молдавский журнал международного права и международных отношений”

включен в международные базы данных для учета импакт-фактора и индекса цитирования:

ISI (International Scientific Indexing)

Impact Factor – 0.719 (2015); 0.845 (2016)

logo

Erih Plus (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences)

 1

WZB (Social Science Research Center Berlin)

images

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

21

SSRN (Social Science Research Network)

papers_ssrn_com 2

IBN Instrumentul Bibliometric Naţional

ibn 1

Мнения редакции не обязательно совпадают с мнениями авторов публикаций. Ответственность за точность проводимой информации и изложение фактов лежит на авторах.

Требования к оформлению статей для публикации

Положение о рецензировании научных статей

Декларация об этических и правовых основах редакционной политики

© Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale.

.