Vasilenko I.A. Geopolitica lumii contemporane

Moscova: Yurait Univ., Bakalavr. Ser. ISBN 978-5-9916-1433-7; 2011.

Ediţia a doua a manualului reprezintă concepţia contemporană a geopoliticii în calitate de disciplină umanitară, cu un accent specific în domeniile spiritualtăţii, civilizaţionale şi culturale, rolul şi importanţa cărora se majorează în contextul revoluţiei informaţionale. Pentru prima data în literatura autohtonă este analizată conceptual noţiunea … citeşte tot articolul

Dughin A.G. Geopolitica

 Moscova: Academic Project, Gaudeamus. ISBN 978-5-98426-107-4, 978-5-8291-1297-4; 2011.

Materialele metodice şi didactice „Geopolitica” însumează tendinţele de bază, direcţiile şi şcolile geopoliticii contemporane. În lucrare sunt profund analizate sursele teoretico-ştiinţifice ale geopoliticii, este studiat procesul instituirii diverselor şcoli ale geopoliticii: … citeşte tot articolul

Barîşev A.P. Strategia modernă a SUA şi NATO în contextual securităţii naţionale a Rusiei

Moscova: EUU (Editura Umanitară Unită). ISBN 978-5-94282-637-6; 2011.

În monografie sunt analizate poziţiile administraţiei Obama şi ale NATO expuse în Strategia Securităţii Naţionale, Doctrina Nucleară, Strategia Militară a SUA, Concepţiei Strategice a NATO şi alte documente adoptate în 2010-2011, cât şi în discursurile şi luările de cuvânt … citeşte tot articolul

IMPLEMENTAREA NORMELOR DREPTULUI INTERNAŢIONAL ÎN LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA

Red.-coord.: Alexandru Burian. Ch.: CEP USM, 2011. 304 p. ISBN 978-9975-71-131-9.
Lucrarea este rezultatul cerecetărilor ştiinţifice efectuate de colaboratorii Secţiei Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale a Institutului de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Știinţe a Moldovei pe parcursul anilor 2006-2010 în cadrul proiectului instituţional ”Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene”. … citeşte tot articolul

ROMÂNIA ŞI MOLDOVA ÎN MANUALELE UCRAINENE DE ISTORIE

După cum se ştie, în pofida dezvoltării moderne și diversităţii mass-media, cât şi de disponibilitatea tot mai mare a acestora, primele cunoştinţe sistematizate despre istoria şi cultura poporului unei ţări generația tânără o obține din cărţile de istorie, pentru început liceale, și apoi universitate. … citeşte tot articolul

UNGARIA ŞI MOLDOVA ÎN 1991 – 2011. INTERESELE UNGARIEI: TEORIE ŞI PRACTICĂ

În acest articol, autorul încearcă să contureze unele elemente din istoria relaţiilor diplomatice între Ungaria şi Republica Moldova, şi să-şi exprime câteva gânduri cu privire la rolul posibil al statului ungar în această regiunea post-sovietic. … citeşte tot articolul

APARIŢIA ŞI DEZVOLTAREA STATULUI REPUBLICA MOLDOVA: PROBLEME ŞI PERSPECTIVE ALE IDENTITĂŢII

Apariţia statului Republica Moldova, se datorează în primul rând evoluţiei situaţiei internaţionale a sfârșitului sec. XX, dezmembrării Uniunii Sovietice şi, în legătură cu acesta, prăbuşirii sistemului internaţional de state bipolar. Asupra analizei şi aprecierii cauzelor şi consecinţelor acestei transformări de dimensiune mondială mai este de meditat, dar este evident faptul, că depăşirea stadiului analitic de către viaţa cotidiană practică ne-a pus în faţa unor probleme, caracterul şi conţinutul cărora şi astăzi sunt greu de conştientizat şi de soluţionat. … citeşte tot articolul

Reglementări internaţionale privind adopţia

1. Analiza comparativă a instituţiei adopţiei prin prisma legislaţiilor altor state

O dată cu ratificarea din partea mai multor state a Convenţiei de la Haga în materia protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, a influenţat necesitatea amendării cadrului legislativ naţional şi armonizarea acestuia la tratatul internaţional la care statele sunt parte. … citeşte tot articolul

ASPECTE ETNOPOLITICII ÎN ACTELE NORMATIVE ALE CSI ŞI CONSILIULUI EUROPEI

Protecţia drepturilor minorităţilor naţionale este un element crucial al protecţiei drepturilor omului. Pe lîngă mecanismele speciale dedicate minorităţilor naţionale, protecţia minorităţilor naţionale constituie un subiect important în activitatea organelor cum ar fi: Adunarea Parlamentară, Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale din Europa, … citeşte tot articolul

RELAŢII DE DEPENDENŢĂ ÎN CONTEXTUL RĂZBOIULUI RECE

Putem caracteriza Războiul Rece ca o luptă pentru influenţă, superioritate şi putere care trebuia să se extindă cât mai mult posibil pentru a permite câştigul unuia dintre blocurile majore. Cu cât mai multă influenţă o putere, sau un bloc acapara, nu numai într-o regiune, sau la nivelul unei zone mai largi, chiar şi la nivel global, cu atât mai puternică această putere devenea şi probabilitatea câştigării războiului creştea. … citeşte tot articolul

CONŢINUTUL LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE PROTEJATE DE CONVENŢIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale (în continuare Convenţia) 263 a fost adoptată în baza Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, cu mult timp înainte de adoptarea pactelor internaţionale din 1966 din sistemul Naţiunilor Unite de protecţie a drepturilor omului, ceea ce ne îndreptăţeşte să afirmăm că pionieratul în acest do­meniu aparţine sistemului european. … citeşte tot articolul

PROTECŢIA DREPTURILOR MINORITĂŢILOR NAŢIONALE ÎN SISTEMUL SOCIETĂŢII NAŢIUNILOR ŞI ÎN SISTEMUL ONU

1. Consideraţii privind protecţia drepturilor minorităţilor naţionale înainte de primul război mondial

Primele preocupări ale statelor în problematica protecţiei drepturilor grupurilor minoritare sunt legate de chestiunile religioase. Amintim în acest sens, printre alte evenimente legate de protecţia minorităţilor religioase, tratatele de pace semnate în anul 569 e.n. de către împăratul Imperiului Bizantin şi cel al Persiei, … citeşte tot articolul

INTERPRETAREA CONTRACTELOR COMERCIALE INTERNAŢIONALE

Contractul comercial internaţional este un acord de voinţă realizat între doi sau mai mulţi participanţi la comerţul internaţional din state diferite prin care se stabilesc, se modifică sau se sting raporturi juridice de comerţ internaţional. … citeşte tot articolul

PROCESUL DECIZIONAL ÎN POLITICA EXTERNĂ ŞI INFLUENŢA LUI ASUPRA NEGOCIERILOR

Studierea procesului decizional în domeniul politicii externe105 presupune examinarea principiilor şi legilor care pot explica alegerea unei sau altei linii de conduită a organismelor sociale complicate – administraţiei Preşedintelui, guvernului, ministerului de externe, parlamentului. … citeşte tot articolul

DIMENSIUNEA STRATEGICĂ A ASIMETRIEI

„Întreaga artă a războiului se bazează pe înşelătorie”
Sun Tzu

Studiile contemporane privind problematica relaţiilor internaţionale menționează frecvent transformările considerabile ce au avut loc în mediul securităţii internaţionale pe parcursul ultimilor decenii. Căderea Uniunii Sovietice, accelerarea … citeşte tot articolul

SISTEMUL EUROPEAN AL BĂNCILOR CENTRALE (SEBC) ŞI EUROSISTEMUL

Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene64 stabileşte65, că Banca Centrală Europeană (BCE) şi Băncile Centrale Naţionale (BCN) constituie Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC). … citeşte tot articolul

IMPACTUL ACCEDERII UNIUNII EUROPENE LA CONVENŢIA EUROPEANĂ PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE: EVOLUŢII ŞI PERSPECTIVE

  În pofida opiniilor diferite a savanţilor din doctrina atât juridică cât şi politică referitoare la caracterul incert al Uniunii Europene, aceasta a realizat un “standard ridicat” de protecţie a Drepturilor Omului, care va culmina cu aderarea la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (CEDO). Din cauza lipsei capacităţii Uniunii de a deveni parte contractantă la CEDO, atât Uniunea Europeană cât şi Consiliul Europei au modificat instrumentele lor juridice, respectiv, Tratatul de la Lisabona, precum şi Protocolul nr. 14 la CEDO, pentru a pregăti modul de aderare, spre o punere în aplicare armonioasă şi eficientă a CEDO pe continentul European. … citeşte tot articolul

PERSOANELE DISPĂRUTE FĂRĂ VESTE ŞI CĂILE DE REGLEMENTARE A CHESTIUNII ÎN CAUZĂ (PARTEA I)

Întroducere
Problema persoanelor dispărute fără veste este una din cele mai stringente în dreptul internaţional umanitar. Nedeterminarea în ce priveşte destinul celui apropiat reprezintă una din realităţile dure ale contemporanităţii a unui număr impunător de familii în situaţii de conflict armat sau de violenţă internă. Părinţii, fraţii şi surorile, soţii şi copiii încearcă disperat să-şi găsească rudele pierdute. Familii şi societăţi întregi, nefiind la curent dacă sunt sau nu în viaţă cei apropiaţi, nu pot întoarce pagina cu evenimentele de groază, ce le-au distrus viaţa. Ei nu pot adera la procesul de reabilitare şi conciliere, nici ca persoane luate aparte, nici ca o societate in integrum. Asemenea răni pot deteriora ţesuturile societăţii şi submina relaţiile între grupuri şi naţiuni, uneori şi peste decenii după evenimentele ce au avut loc.

… citeşte tot articolul

CONFLICTUL TRANSNISTREAN ŞI PERSPECTIVELE SOLUȚIONĂRII ACESTUIA: O VIZIUNE DE LA CHIŞINĂU
CONFLICTUL TRANSNISTREAN  ŞI PERSPECTIVELE SOLUȚIONĂRII ACESTUIA: O VIZIUNE DE LA CHIŞINĂU

 REZUMAT: CONFLICTUL TRANSNISTREAN ŞI PERSPECTIVELE SOLUȚIONĂRII ACESTUIA: O VIZIUNE DE LA CHIŞINĂU

În viaţa modernă a Moldovei un rol important î-l joacă conflictul politic nesoluționat dintre guvernul central şi conducerea zonelor de est a Nistrului. Această situaţie afectează întreaga gamă de probleme cotidiene: modelarea vieții economice şi politice a ţării, relaţiile internaţionale, relaţiile economice externe etc. … citeşte tot articolul